priestory pre tvory

Eko prieSTORY

Ďakujeme Nadácii Orange, že podporila našu CUKETU v rámci grantového programu Spojme sa pre dobrú vec. Vďaka tejto finančnej podpore začneme o pár dní s realizáciou projektu Eko prieSTORY v Hideparku. Budeme radi ak budete jeho súčasťou :)

 

Projektom chceme vrátiť prírodu, jedlé záhrady, vzdelávacie prvky /kreatívne informačné tabule o separovaní odpadu, starostlivosti o životné prostrdie a pod./ a zážitkovú pedagogiku do mestského prostredia, škôl a života verejnosti v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania. Chceme poukázať, že i mestské prostredie môže vytvoriť podmienky na vzdelávanie v prírode, na tvorbu jedlých zmysluplných priestorov s využitím prírodných a odpadových materiálov. 

Chceme vytvoriť v nitrianskom Hideparku ukážkový priestor, ktorý bude v sebe spájať inovatívnosť, hru, edukáciu, relax, jedlo a zdravie. Priestor budeme vytvárať spoločne s dobrovoľníkmi a bude zložený z edukačno-zážitkovej zóny, ktorá bude obsahovať posedenia z opadových materiálov, zážitkovo vzdelávacie prvky pre deti, informačný chodník so zaujímavými info tabuľkami o okolitej prírode, o spôsoboch zodpovedného nakupovania, stravovania, vzdelávania a pod. Ďalšia zóna bude zameraná na zodpovedné separovanie odpadu. Bude obsahovať koše na separovaný zber, info tabule o tom čo vzniknutý odpad spôsobuje, čo sa deje s odpadom keď sa separuje, ako je možné odpad minimalizovať, ako sa dá využívať verejný priestor bez tvorby odpadu ako sa správať, aby sme neohrozovali seba, svoje okolie, ďalších ľudí a život budúcich generácii.

V komunitnej záhrade KOZA, ktorá je súčasťou Hideparku by sme chceli vytvoriť informačné tabule o daných rastlinách, vodných plochách a spôsoboch ako pracovať s vodou. Ako vytvárať i na najmenších plochách napr. i v byte na okne jedlú zeleň. Ako vytvoriť zelenú strechu a info o jej význame. Ďalej informčné tabuľky o význame prírodných záhrad a verejných prírodných priestoroch a pod.

Vzniknuté priestory sa budú využivať na formálne a neformálne zážitkové vzdelávanie pre deti, školy, verejnosť, mladých ľudí a ďalšie komunity. Taktiež budú súčasťou vzdelávaco komunitných festivalov.

Vzdelávacie programy budeme pripravovať pre školy, ale i neformálne organizované skupiny, s ktorými sa vopred dohodneme.

Zrealizované aktivity ako i postupy pri tvorbe záhradných prvkov a edukačných pomôcok budú zhrnuté v príručke Ako učiť Eko.

 

TEŠÍME SA NA REALIZÁCIU A NA VŠETKÝCH ÚČASTNíKOV A POMOCNÍKOV :)